ثبت سفارش سریع

زردچوبه قلم هندی

زردچوبه قلم هندی


قیمت ها به ازای هر کیلو
42,000 تومان حداقل 50 کیلو
43,500 تومان حداقل 10 کیلو
51,500 تومان حداقل 1 کیلو

زردچوبه قلم لوکس گیاهینه

زردچوبه قلم لوکس گیاهینه


قیمت ها به ازای هر کیلو
51,000 تومان حداقل 50 کیلو
53,900 تومان حداقل 10 کیلو
61,500 تومان حداقل 1 کیلو

پودر زردچوبه اعلا گیاهینه

پودر زردچوبه اعلا گیاهینه


قیمت ها به ازای هر کیلو
49,000 تومان حداقل 25 کیلو
51,500 تومان حداقل 10 کیلو
61,500 تومان حداقل 1 کیلو

هل اکبر بنفش یک کیلویی

هل اکبر بنفش یک کیلویی


قیمت ها به ازای هر کیلو
755,000 تومان حداقل 10 کیلو
765,000 تومان حداقل 5 کیلو
775,000 تومان حداقل 1 کیلو

هل سبز درشت MTC

هل سبز درشت MTC


قیمت ها به ازای هر کیلو
715,000 تومان حداقل 5 کیلو
725,000 تومان حداقل 1 کیلو

هل اکبر قرمز

هل اکبر قرمز


قیمت ها به ازای هر کیلو
570,000 تومان حداقل 10 کیلو
585,000 تومان حداقل 3 کیلو
600,000 تومان حداقل 1 کیلو

فلفل سیاه دان ریز آسیابی

فلفل سیاه دان ریز آسیابی


قیمت ها به ازای هر کیلو
149,000 تومان حداقل 25 کیلو
155,500 تومان حداقل 10 کیلو
159,500 تومان حداقل 5 کیلو
167,500 تومان حداقل 1 کیلو

فلفل سیاه دان 5 میل

فلفل سیاه دان 5 میل


قیمت ها به ازای هر کیلو
150,000 تومان حداقل 25 کیلو
154,000 تومان حداقل 10 کیلو
159,000 تومان حداقل 5 کیلو
170,500 تومان حداقل 1 کیلو

فلفل سیاه دان 6 میل

فلفل سیاه دان 6 میل


قیمت ها به ازای هر کیلو
155,000 تومان حداقل 25 کیلو
159,000 تومان حداقل 10 کیلو
163,500 تومان حداقل 5 کیلو
178,500 تومان حداقل 1 کیلو

پودر فلفل سیاه گیاهینه

پودر فلفل سیاه گیاهینه


قیمت ها به ازای هر کیلو
160,000 تومان حداقل 25 کیلو
164,000 تومان حداقل 10 کیلو
172,000 تومان حداقل 5 کیلو
180,000 تومان حداقل 1 کیلو

دارچین چوب درجه یک

دارچین چوب درجه یک


قیمت ها به ازای هر کیلو
95,000 تومان حداقل 25 کیلو
102,500 تومان حداقل 10 کیلو
111,500 تومان حداقل 5 کیلو
115,200 تومان حداقل 1 کیلو

پودر دارچین گیاهینه

پودر دارچین گیاهینه


قیمت ها به ازای هر کیلو
105,000 تومان حداقل 25 کیلو
111,000 تومان حداقل 10 کیلو
116,500 تومان حداقل 5 کیلو
119,500 تومان حداقل 1 کیلو

دارچین سیگاری

دارچین سیگاری


قیمت ها به ازای هر کیلو
200,000 تومان حداقل 10 کیلو
210,000 تومان حداقل 5 کیلو
238,000 تومان حداقل 1 کیلو

سیاه دانه

سیاه دانه


قیمت ها به ازای هر کیلو
83,000 تومان حداقل 25 کیلو
88,000 تومان حداقل 10 کیلو
93,000 تومان حداقل 5 کیلو
98,500 تومان حداقل 1 کیلو

زنجبیل قلم چینی

زنجبیل قلم چینی


قیمت ها به ازای هر کیلو
97,000 تومان حداقل 25 کیلو
105,000 تومان حداقل 10 کیلو
115,000 تومان حداقل 5 کیلو
119,000 تومان حداقل 1 کیلو

پودر زنجبیل اعلا

پودر زنجبیل اعلا


قیمت ها به ازای هر کیلو
100,000 تومان حداقل 25 کیلو
110,000 تومان حداقل 10 کیلو
115,000 تومان حداقل 5 کیلو
120,000 تومان حداقل 1 کیلو

پودر زنجبیل نیجریه

پودر زنجبیل نیجریه


قیمت ها به ازای هر کیلو
88,000 تومان حداقل 5 کیلو
95,500 تومان حداقل 1 کیلو

زنجبیل قلم هندی

زنجبیل قلم هندی


قیمت ها به ازای هر کیلو
85,000 تومان حداقل 25 کیلو
88,000 تومان حداقل 10 کیلو
103,200 تومان حداقل 1 کیلو

پودر فلفل قرمز هندی

پودر فلفل قرمز هندی


قیمت ها به ازای هر کیلو
60,000 تومان حداقل 25 کیلو
62,000 تومان حداقل 10 کیلو
69,500 تومان حداقل 1 کیلو

هل شکسته MYQ فیل

هل شکسته MYQ فیل


قیمت ها به ازای هر کیلو
445,000 تومان حداقل 5 کیلو
495,000 تومان حداقل 1 کیلو

هل شکسته MYQ کاردکس

هل شکسته MYQ کاردکس


قیمت ها به ازای هر کیلو
380,000 تومان حداقل 5 کیلو
425,000 تومان حداقل 1 کیلو

میخک درشت

میخک درشت


قیمت ها به ازای هر کیلو
375,000 تومان حداقل 10 کیلو
385,000 تومان حداقل 5 کیلو
435,000 تومان حداقل 1 کیلو

جوز هندی

جوز هندی


قیمت ها به ازای هر کیلو
365,000 تومان حداقل 15 کیلو
385,000 تومان حداقل 3 کیلو
415,000 تومان حداقل 1 کیلو

تخم گشنیز

تخم گشنیز


قیمت ها به ازای هر کیلو
42,500 تومان حداقل 35 کیلو
47,500 تومان حداقل 10 کیلو
51,600 تومان حداقل 1 کیلو

پودر اویشن شیرازی

پودر اویشن شیرازی


قیمت ها به ازای هر کیلو
240,000 تومان حداقل 25 کیلو
250,000 تومان حداقل 5 کیلو
265,000 تومان حداقل 1 کیلو

پودر فلفل قرمز ایرانی

پودر فلفل قرمز ایرانی


قیمت ها به ازای هر کیلو
50,000 تومان حداقل 25 کیلو
53,000 تومان حداقل 10 کیلو
61,000 تومان حداقل 1 کیلو

پودر فلفل قرمز چیلی گیاهینه

پودر فلفل قرمز چیلی گیاهینه


قیمت ها به ازای هر کیلو
125,000 تومان حداقل 25 کیلو
135,000 تومان حداقل 10 کیلو
145,000 تومان حداقل 1 کیلو

فلفل قرمز نسابیده شاخ بزی

فلفل قرمز نسابیده شاخ بزی


قیمت ها به ازای هر کیلو
50,000 تومان حداقل 10 کیلو
59,000 تومان حداقل 1 کیلو

فلفل پول بیبر ترکیه

فلفل پول بیبر ترکیه


قیمت ها به ازای هر کیلو
155,000 تومان حداقل 5 کیلو
165,000 تومان حداقل 1 کیلو

فلفل قرمز پول بیبر 400 گرمی

فلفل قرمز پول بیبر 400 گرمی


قیمت ها به ازای هر بسته
85,000 تومان حداقل 10 بسته
90,000 تومان حداقل 1 بسته

پودر پاپریکا ایرانی

پودر پاپریکا ایرانی


قیمت ها به ازای هر کیلو
80,000 تومان حداقل 10 کیلو
85,000 تومان حداقل 5 کیلو
90,000 تومان حداقل 1 کیلو

پودر پاپریکا قرمز اعلا گیاهینه

پودر پاپریکا قرمز اعلا گیاهینه


قیمت ها به ازای هر کیلو
100,000 تومان حداقل 10 کیلو
105,000 تومان حداقل 5 کیلو
110,000 تومان حداقل 1 کیلو

پودر پاپریکا قرمز خارجی

پودر پاپریکا قرمز خارجی


قیمت ها به ازای هر کیلو
82,000 تومان حداقل 25 کیلو
88,000 تومان حداقل 10 کیلو
92,000 تومان حداقل 5 کیلو
96,000 تومان حداقل 1 کیلو

اسلایس پاپریکا خشک

اسلایس پاپریکا خشک


قیمت ها به ازای هر کیلو
85,000 تومان حداقل 25 کیلو
89,000 تومان حداقل 10 کیلو
95,000 تومان حداقل 1 کیلو

نمک صورتی

نمک صورتی


قیمت ها به ازای هر کیلو
45,000 تومان حداقل 25 کیلو
47,500 تومان حداقل 10 کیلو
49,500 تومان حداقل 1 کیلو

لیمو عمانی زرد درشت

لیمو عمانی زرد درشت


قیمت ها به ازای هر کیلو
99,000 تومان حداقل 5 کیلو
104,000 تومان حداقل 1 کیلو

لیمو عمانی سیاه

لیمو عمانی سیاه


قیمت ها به ازای هر کیلو
99,000 تومان حداقل 15 کیلو
103,000 تومان حداقل 5 کیلو
118,000 تومان حداقل 1 کیلو

پودر لیمو زرد بدون هسته

پودر لیمو زرد بدون هسته


قیمت ها به ازای هر کیلو
94,500 تومان حداقل 25 کیلو
98,500 تومان حداقل 10 کیلو
108,000 تومان حداقل 1 کیلو

پودر لیمو زرد معمولی

پودر لیمو زرد معمولی


قیمت ها به ازای هر کیلو
38,000 تومان حداقل 25 کیلو
42,000 تومان حداقل 10 کیلو
55,000 تومان حداقل 1 کیلو

پودر لیمو سیاه

پودر لیمو سیاه


قیمت ها به ازای هر کیلو
38,000 تومان حداقل 25 کیلو
42,000 تومان حداقل 10 کیلو
55,000 تومان حداقل 1 کیلو

پرک لیمو عمانی قهوه ای

پرک لیمو عمانی قهوه ای


قیمت ها به ازای هر کیلو
285,000 تومان حداقل 3 کیلو
295,000 تومان حداقل 1 کیلو

پرک لیمو عمانی مشکی

پرک لیمو عمانی مشکی


قیمت ها به ازای هر کیلو
365,000 تومان حداقل 3 کیلو
375,000 تومان حداقل 1 کیلو

اسلایس لیمو خشک

اسلایس لیمو خشک


قیمت ها به ازای هر کیلو
115,000 تومان حداقل 5 کیلو
125,000 تومان حداقل 1 کیلو

مغز لیمو بدون پوست

مغز لیمو بدون پوست


قیمت ها به ازای هر کیلو
345,000 تومان حداقل 3 کیلو
365,000 تومان حداقل 1 کیلو

غنچه گل محمدی داراب شیراز

غنچه گل محمدی داراب شیراز


قیمت ها به ازای هر کیلو
395,000 تومان حداقل 10 کیلو
418,000 تومان حداقل 5 کیلو
456,000 تومان حداقل 1 کیلو

غنچه گل محمدی لاله زار کرمان

غنچه گل محمدی لاله زار کرمان


قیمت ها به ازای هر کیلو
450,000 تومان حداقل 10 کیلو
465,000 تومان حداقل 5 کیلو
475,000 تومان حداقل 1 کیلو

برگ خالص گل محمدی

برگ خالص گل محمدی


قیمت ها به ازای هر کیلو
495,000 تومان حداقل 5 کیلو
505,000 تومان حداقل 3 کیلو
525,000 تومان حداقل 1 کیلو

گل محمدی باز شده

گل محمدی باز شده


قیمت ها به ازای هر کیلو
265,000 تومان حداقل 5 کیلو
285,000 تومان حداقل 1 کیلو

اسلایس سیر خشک

اسلایس سیر خشک


قیمت ها به ازای هر کیلو
92,500 تومان حداقل 25 کیلو
97,500 تومان حداقل 10 کیلو
111,000 تومان حداقل 1 کیلو

پودر سیر خارجی

پودر سیر خارجی


قیمت ها به ازای هر کیلو
45,000 تومان حداقل 25 کیلو
47,500 تومان حداقل 10 کیلو
52,500 تومان حداقل 1 کیلو

پودر سیر ایرانی

پودر سیر ایرانی


قیمت ها به ازای هر کیلو
85,000 تومان حداقل 25 کیلو
89,000 تومان حداقل 10 کیلو
96,000 تومان حداقل 1 کیلو

پودر سماق قهوه ای

پودر سماق قهوه ای


قیمت ها به ازای هر کیلو
170,000 تومان حداقل 25 کیلو
175,000 تومان حداقل 10 کیلو
193,000 تومان حداقل 1 کیلو

پودر سماق قرمز

پودر سماق قرمز


قیمت ها به ازای هر کیلو
170,000 تومان حداقل 25 کیلو
175,000 تومان حداقل 10 کیلو
188,800 تومان حداقل 1 کیلو

سماق قهوه ای دان

سماق قهوه ای دان


قیمت ها به ازای هر کیلو
100,000 تومان حداقل 25 کیلو
105,000 تومان حداقل 10 کیلو
115,000 تومان حداقل 1 کیلو

اسلایس پیاز خشک

اسلایس پیاز خشک


قیمت ها به ازای هر کیلو
82,000 تومان حداقل 15 کیلو
86,500 تومان حداقل 5 کیلو
95,500 تومان حداقل 1 کیلو

پودر پیاز

پودر پیاز


قیمت ها به ازای هر کیلو
39,000 تومان حداقل 30 کیلو
43,000 تومان حداقل 10 کیلو
45,500 تومان حداقل 1 کیلو

تخم شربتی ریز هندی

تخم شربتی ریز هندی


قیمت ها به ازای هر کیلو
110,000 تومان حداقل 25 کیلو
120,000 تومان حداقل 5 کیلو
135,000 تومان حداقل 1 کیلو

تخم ریحان شربتی

تخم ریحان شربتی


قیمت ها به ازای هر کیلو
85,000 تومان حداقل 25 کیلو
89,000 تومان حداقل 10 کیلو
98,000 تومان حداقل 1 کیلو

خاکشیر اعلا

خاکشیر اعلا


قیمت ها به ازای هر کیلو
210,000 تومان حداقل 25 کیلو
215,000 تومان حداقل 10 کیلو
220,000 تومان حداقل 5 کیلو
245,000 تومان حداقل 1 کیلو

خاکشیر معمولی

خاکشیر معمولی


قیمت ها به ازای هر کیلو
171,000 تومان حداقل 25 کیلو
177,500 تومان حداقل 10 کیلو
195,000 تومان حداقل 1 کیلو

بارهنگ

بارهنگ


قیمت ها به ازای هر کیلو
255,000 تومان حداقل 25 کیلو
265,000 تومان حداقل 10 کیلو
288,000 تومان حداقل 1 کیلو

اسفرزه هندی

اسفرزه هندی


قیمت ها به ازای هر کیلو
73,000 تومان حداقل 25 کیلو
77,000 تومان حداقل 10 کیلو
83,800 تومان حداقل 1 کیلو

کینوا سفید خارجی

کینوا سفید خارجی


قیمت ها به ازای هر کیلو
155,000 تومان حداقل 10 کیلو
165,000 تومان حداقل 1 کیلو

کینوا قرمز

کینوا قرمز


قیمت ها به ازای هر کیلو
165,000 تومان حداقل 25 کیلو
175,000 تومان حداقل 10 کیلو
185,000 تومان حداقل 1 کیلو

دانه چیا

دانه چیا


قیمت ها به ازای هر کیلو
140,000 تومان حداقل 25 کیلو
145,000 تومان حداقل 10 کیلو
155,000 تومان حداقل 5 کیلو
181,500 تومان حداقل 1 کیلو

زیره سبز

زیره سبز


قیمت ها به ازای هر کیلو
135,000 تومان حداقل 25 کیلو
139,000 تومان حداقل 10 کیلو
144,000 تومان حداقل 5 کیلو
154,500 تومان حداقل 1 کیلو

زیره سیاه

زیره سیاه


قیمت ها به ازای هر کیلو
165,500 تومان حداقل 25 کیلو
173,000 تومان حداقل 10 کیلو
179,000 تومان حداقل 3 کیلو
189,000 تومان حداقل 1 کیلو

اویشن برگ شیرازی معمولی

اویشن برگ شیرازی معمولی


قیمت ها به ازای هر کیلو
450,000 تومان حداقل 3 کیلو
465,000 تومان حداقل 1 کیلو

اویشن برگ شیرازی صادراتی

اویشن برگ شیرازی صادراتی


قیمت ها به ازای هر کیلو
610,000 تومان حداقل 3 کیلو
625,000 تومان حداقل 1 کیلو

ریشه جوز قلم(خسرودار)

ریشه جوز قلم(خسرودار)


قیمت ها به ازای هر کیلو
89,000 تومان حداقل 25 کیلو
93,000 تومان حداقل 5 کیلو
102,000 تومان حداقل 1 کیلو

پودر ریشه جوز(خسرودار)

پودر ریشه جوز(خسرودار)


قیمت ها به ازای هر کیلو
92,000 تومان حداقل 25 کیلو
96,000 تومان حداقل 5 کیلو
112,000 تومان حداقل 1 کیلو

خردل زرد دان

خردل زرد دان


قیمت ها به ازای هر کیلو
88,000 تومان حداقل 5 کیلو
99,000 تومان حداقل 1 کیلو

پودر خردل زرد

پودر خردل زرد


قیمت ها به ازای هر کیلو
95,000 تومان حداقل 5 کیلو
103,000 تومان حداقل 1 کیلو

فلفل سفید دان

فلفل سفید دان


قیمت ها به ازای هر کیلو
295,000 تومان حداقل 25 کیلو
305,000 تومان حداقل 10 کیلو
315,000 تومان حداقل 5 کیلو
345,000 تومان حداقل 1 کیلو

پودر فلفل سفید

پودر فلفل سفید


قیمت ها به ازای هر کیلو
335,000 تومان حداقل 5 کیلو
355,000 تومان حداقل 1 کیلو

ادویه کاری درجه یک

ادویه کاری درجه یک


قیمت ها به ازای هر کیلو
85,000 تومان حداقل 25 کیلو
89,000 تومان حداقل 10 کیلو
93,000 تومان حداقل 5 کیلو
98,000 تومان حداقل 1 کیلو

ادویه مرغ و ماهی

ادویه مرغ و ماهی


قیمت ها به ازای هر کیلو
115,500 تومان حداقل 5 کیلو
127,200 تومان حداقل 1 کیلو

ادویه خورشتی

ادویه خورشتی


قیمت ها به ازای هر کیلو
130,000 تومان حداقل 25 کیلو
138,000 تومان حداقل 5 کیلو
145,200 تومان حداقل 1 کیلو

ادویه گراماسالا

ادویه گراماسالا


قیمت ها به ازای هر کیلو
215,000 تومان حداقل 10 کیلو
225,000 تومان حداقل 5 کیلو
235,000 تومان حداقل 1 کیلو

ادویه فلافل

ادویه فلافل


قیمت ها به ازای هر کیلو
132,500 تومان حداقل 25 کیلو
136,500 تومان حداقل 10 کیلو
143,500 تومان حداقل 5 کیلو
150,000 تومان حداقل 1 کیلو

ادویه قورمه سبزی

ادویه قورمه سبزی


قیمت ها به ازای هر کیلو
115,000 تومان حداقل 5 کیلو
126,500 تومان حداقل 1 کیلو

ادویه اورگانو (زعتر)

ادویه اورگانو (زعتر)


قیمت ها به ازای هر کیلو
230,000 تومان حداقل 3 کیلو
240,000 تومان حداقل 1 کیلو

پودر موسیر

پودر موسیر


قیمت ها به ازای هر کیلو
140,000 تومان حداقل 5 کیلو
155,000 تومان حداقل 1 کیلو

پودر گوجه

پودر گوجه


قیمت ها به ازای هر کیلو
171,500 تومان حداقل 5 کیلو
177,800 تومان حداقل 1 کیلو

وانیل خرسی 500 گرمی

وانیل خرسی 500 گرمی


قیمت ها به ازای هر قوطی
69,000 تومان حداقل 20 قوطی
75,000 تومان حداقل 10 قوطی
90,000 تومان حداقل 1 قوطی

پودر نارگیل خشک اندونزی

پودر نارگیل خشک اندونزی


قیمت ها به ازای هر کیلو
70,000 تومان حداقل 10 کیلو
75,600 تومان حداقل 1 کیلو

پودر نارگیل خشک سریلانکا

پودر نارگیل خشک سریلانکا


قیمت ها به ازای هر کیلو
72,000 تومان حداقل 10 کیلو
79,500 تومان حداقل 1 کیلو

پودر نارگیل چرب اندونزی

پودر نارگیل چرب اندونزی


قیمت ها به ازای هر کیلو
85,000 تومان حداقل 25 کیلو
90,000 تومان حداقل 10 کیلو
99,500 تومان حداقل 1 کیلو

پودر نارگیل چرب سریلانکا

پودر نارگیل چرب سریلانکا


قیمت ها به ازای هر کیلو
91,000 تومان حداقل 25 کیلو
99,000 تومان حداقل 10 کیلو
109,200 تومان حداقل 1 کیلو

رازیانه

رازیانه


قیمت ها به ازای هر کیلو
56,000 تومان حداقل 25 کیلو
59,500 تومان حداقل 10 کیلو
63,600 تومان حداقل 1 کیلو

گلپر درشت

گلپر درشت


قیمت ها به ازای هر کیلو
85,000 تومان حداقل 25 کیلو
88,500 تومان حداقل 10 کیلو
95,500 تومان حداقل 5 کیلو
110,000 تومان حداقل 1 کیلو

پودر گلپر

پودر گلپر


قیمت ها به ازای هر کیلو
105,000 تومان حداقل 10 کیلو
112,000 تومان حداقل 1 کیلو

بادیان ستاره ای

بادیان ستاره ای


قیمت ها به ازای هر کیلو
415,000 تومان حداقل 3 کیلو
445,000 تومان حداقل 1 کیلو

پودر انبه اعلاء

پودر انبه اعلاء


قیمت ها به ازای هر کیلو
84,500 تومان حداقل 10 کیلو
90,800 تومان حداقل 5 کیلو
94,800 تومان حداقل 1 کیلو

پودر انبه معمولی

پودر انبه معمولی


قیمت ها به ازای هر کیلو
59,000 تومان حداقل 5 کیلو
63,000 تومان حداقل 1 کیلو

فلفل عنابی

فلفل عنابی


قیمت ها به ازای هر کیلو
115,000 تومان حداقل 5 کیلو
125,000 تومان حداقل 1 کیلو

تخم کتان قرمز (بزرک)

تخم کتان قرمز (بزرک)


قیمت ها به ازای هر کیلو
52,500 تومان حداقل 25 کیلو
56,500 تومان حداقل 15 کیلو
68,500 تومان حداقل 1 کیلو

اسپند سرت شده (اسفند)

اسپند سرت شده (اسفند)


قیمت ها به ازای هر کیلو
36,000 تومان حداقل 45 کیلو
39,000 تومان حداقل 15 کیلو
45,500 تومان حداقل 1 کیلو

اسپند نخودی (اسفند)

اسپند نخودی (اسفند)


قیمت ها به ازای هر کیلو
28,500 تومان حداقل 15 کیلو
35,000 تومان حداقل 1 کیلو

کندر خوراکی

کندر خوراکی


قیمت ها به ازای هر کیلو
210,000 تومان حداقل 25 کیلو
225,000 تومان حداقل 5 کیلو
249,000 تومان حداقل 1 کیلو

کندر آتشی دانه درشت

کندر آتشی دانه درشت


قیمت ها به ازای هر کیلو
155,000 تومان حداقل 5 کیلو
165,000 تومان حداقل 1 کیلو

کندر آتشی دانه ریز

کندر آتشی دانه ریز


قیمت ها به ازای هر کیلو
215,000 تومان حداقل 5 کیلو
225,000 تومان حداقل 1 کیلو

جینسینگ سفید ۵۰۰ گرمی

جینسینگ سفید ۵۰۰ گرمی


قیمت ها به ازای هر بسته
625,000 تومان حداقل 3 بسته
665,000 تومان حداقل 1 بسته

جینسینگ قرمز (دخترپیچ) ۵۰۰ گرمی

جینسینگ قرمز (دخترپیچ) ۵۰۰ گرمی


قیمت ها به ازای هر بسته
605,000 تومان حداقل 3 بسته
665,000 تومان حداقل 1 بسته

قهوه سبز دان خام

قهوه سبز دان خام


قیمت ها به ازای هر کیلو
84,000 تومان حداقل 25 کیلو
89,000 تومان حداقل 5 کیلو
95,000 تومان حداقل 1 کیلو

سنبل الطیب

سنبل الطیب


قیمت ها به ازای هر کیلو
625,000 تومان حداقل 3 کیلو
650,000 تومان حداقل 1 کیلو

بابونه گل افغانستان

بابونه گل افغانستان


قیمت ها به ازای هر کیلو
275,000 تومان حداقل 3 کیلو
295,000 تومان حداقل 1 کیلو

گل گاوزبان معمولی

گل گاوزبان معمولی


قیمت ها به ازای هر کیلو
765,000 تومان حداقل 10 کیلو
780,000 تومان حداقل 3 کیلو
795,000 تومان حداقل 1 کیلو

گل گاوزبان اعلا

گل گاوزبان اعلا


قیمت ها به ازای هر کیلو
800,000 تومان حداقل 10 کیلو
860,000 تومان حداقل 3 کیلو
880,000 تومان حداقل 1 کیلو

اسطوخودوس

اسطوخودوس


قیمت ها به ازای هر کیلو
225,000 تومان حداقل 15 کیلو
245,000 تومان حداقل 3 کیلو
270,000 تومان حداقل 1 کیلو

چای کوهی

چای کوهی


قیمت ها به ازای هر کیلو
255,000 تومان حداقل 3 کیلو
276,000 تومان حداقل 1 کیلو

بهارنارنج شیراز

بهارنارنج شیراز


قیمت ها به ازای هر کیلو
180,000 تومان حداقل 10 کیلو
195,000 تومان حداقل 3 کیلو
216,000 تومان حداقل 1 کیلو

چای ترش رنگ تیره

چای ترش رنگ تیره


قیمت ها به ازای هر کیلو
120,000 تومان حداقل 5 کیلو
125,000 تومان حداقل 1 کیلو

چای ترش رنگ روشن

چای ترش رنگ روشن


قیمت ها به ازای هر کیلو
225,000 تومان حداقل 3 کیلو
250,000 تومان حداقل 1 کیلو

چای سبز ایرانی

چای سبز ایرانی


قیمت ها به ازای هر کیلو
70,000 تومان حداقل 25 کیلو
73,500 تومان حداقل 5 کیلو
80,500 تومان حداقل 1 کیلو

چای سبز چینی

چای سبز چینی


قیمت ها به ازای هر کیلو
160,000 تومان حداقل 5 کیلو
170,000 تومان حداقل 1 کیلو

چای سبز پوئر (قلبی شکل)

چای سبز پوئر (قلبی شکل)


قیمت ها به ازای هر کیلو
98,000 تومان حداقل 25 کیلو
105,000 تومان حداقل 5 کیلو
110,000 تومان حداقل 1 کیلو

به لیمو

به لیمو


قیمت ها به ازای هر کیلو
135,000 تومان حداقل 10 کیلو
145,000 تومان حداقل 3 کیلو
165,000 تومان حداقل 1 کیلو

چای بلومینگ 500 گرمی

چای بلومینگ 500 گرمی


قیمت ها به ازای هر بسته
725,000 تومان حداقل 4 بسته
750,000 تومان حداقل 1 بسته

چای به

چای به


قیمت ها به ازای هر کیلو
78,000 تومان حداقل 40 کیلو
83,000 تومان حداقل 5 کیلو
89,500 تومان حداقل 1 کیلو

چای سیب

چای سیب


قیمت ها به ازای هر کیلو
53,000 تومان حداقل 40 کیلو
57,000 تومان حداقل 5 کیلو
59,500 تومان حداقل 1 کیلو

چای سفید

چای سفید


قیمت ها به ازای هر کیلو
1,550,000 تومان حداقل 10 کیلو
1,595,000 تومان حداقل 5 کیلو
1,650,000 تومان حداقل 1 کیلو

صمغ عربی

صمغ عربی


قیمت ها به ازای هر کیلو
255,000 تومان حداقل 3 کیلو
265,000 تومان حداقل 1 کیلو

صمغ فارسی(زدو)

صمغ فارسی(زدو)


قیمت ها به ازای هر کیلو
60,000 تومان حداقل 5 کیلو
70,000 تومان حداقل 1 کیلو

جوهر لیمو

جوهر لیمو


قیمت ها به ازای هر کیلو
135,000 تومان حداقل 5 کیلو
149,000 تومان حداقل 1 کیلو

کنجد سفید هندی

کنجد سفید هندی


قیمت ها به ازای هر کیلو
63,000 تومان حداقل 25 کیلو
65,500 تومان حداقل 10 کیلو
71,500 تومان حداقل 5 کیلو
75,500 تومان حداقل 1 کیلو

کنجد سفید ایرانی

کنجد سفید ایرانی


قیمت ها به ازای هر کیلو
79,000 تومان حداقل 25 کیلو
83,000 تومان حداقل 10 کیلو
86,500 تومان حداقل 1 کیلو

کنجد قهوه ای

کنجد قهوه ای


قیمت ها به ازای هر کیلو
61,000 تومان حداقل 25 کیلو
67,000 تومان حداقل 10 کیلو
75,800 تومان حداقل 1 کیلو

کنجد مشکی

کنجد مشکی


قیمت ها به ازای هر کیلو
63,000 تومان حداقل 25 کیلو
69,000 تومان حداقل 10 کیلو
80,400 تومان حداقل 1 کیلو

پودرسنجد

پودرسنجد


قیمت ها به ازای هر کیلو
42,900 تومان حداقل 25 کیلو
48,000 تومان حداقل 10 کیلو
55,000 تومان حداقل 1 کیلو

شکر تیغال 500 گرمی

شکر تیغال 500 گرمی


قیمت ها به ازای هر بسته
400,000 تومان حداقل 4 بسته
425,000 تومان حداقل 1 بسته

ترنجبین اعلا

ترنجبین اعلا


قیمت ها به ازای هر کیلو
235,000 تومان حداقل 15 کیلو
245,000 تومان حداقل 3 کیلو
264,000 تومان حداقل 1 کیلو

به دانه ۵۰۰ گرمی

به دانه ۵۰۰ گرمی


قیمت ها به ازای هر بسته
275,000 تومان حداقل 4 بسته
300,000 تومان حداقل 1 بسته

گل ختمی سفید

گل ختمی سفید


قیمت ها به ازای هر کیلو
225,000 تومان حداقل 3 کیلو
245,000 تومان حداقل 1 کیلو

گل ختمی بنفش

گل ختمی بنفش


قیمت ها به ازای هر کیلو
185,000 تومان حداقل 3 کیلو
195,000 تومان حداقل 1 کیلو

پونه خشک

پونه خشک


قیمت ها به ازای هر کیلو
70,000 تومان حداقل 10 کیلو
85,000 تومان حداقل 1 کیلو

شوید خشک

شوید خشک


قیمت ها به ازای هر کیلو
120,000 تومان حداقل 5 کیلو
135,000 تومان حداقل 1 کیلو

مصطکی اصلی ۵۰۰ گرمی

مصطکی اصلی ۵۰۰ گرمی


قیمت ها به ازای هر بسته
385,000 تومان حداقل 5 بسته
400,000 تومان حداقل 1 بسته

موسیر پلاکی

موسیر پلاکی


قیمت ها به ازای هر کیلو
195,000 تومان حداقل 3 کیلو
210,000 تومان حداقل 1 کیلو

پودر زیره سبز

پودر زیره سبز


قیمت ها به ازای هر کیلو
115,000 تومان حداقل 10 کیلو
135,000 تومان حداقل 1 کیلو

پودر جوز هندی

پودر جوز هندی


قیمت ها به ازای هر کیلو
385,000 تومان حداقل 3 کیلو
395,000 تومان حداقل 1 کیلو

زرشک سیاه هسته دار

زرشک سیاه هسته دار


قیمت ها به ازای هر کیلو
90,000 تومان حداقل 5 کیلو
95,000 تومان حداقل 1 کیلو

گل همیشه بهار

گل همیشه بهار


قیمت ها به ازای هر کیلو
225,000 تومان حداقل 3 کیلو
250,000 تومان حداقل 1 کیلو

ریشه شیرین بیان

ریشه شیرین بیان


قیمت ها به ازای هر کیلو
65,000 تومان حداقل 5 کیلو
75,000 تومان حداقل 1 کیلو

پودر ریشه شیرین بیان

پودر ریشه شیرین بیان


قیمت ها به ازای هر کیلو
65,000 تومان حداقل 5 کیلو
75,000 تومان حداقل 1 کیلو

گلرنگ

گلرنگ


قیمت ها به ازای هر کیلو
800,000 تومان حداقل 3 کیلو
850,000 تومان حداقل 1 کیلو

رزماری خشک

رزماری خشک


قیمت ها به ازای هر کیلو
85,000 تومان حداقل 5 کیلو
105,000 تومان حداقل 1 کیلو

خولنجان

خولنجان


قیمت ها به ازای هر کیلو
285,000 تومان حداقل 3 کیلو
300,000 تومان حداقل 1 کیلو

گل بنفشه 500 گرمی

گل بنفشه 500 گرمی


قیمت ها به ازای هر بسته
825,000 تومان حداقل 4 بسته
850,000 تومان حداقل 1 بسته

پودر حنا فله ای

پودر حنا فله ای


قیمت ها به ازای هر کیلو
18,500 تومان حداقل 25 کیلو
26,500 تومان حداقل 5 کیلو
29,500 تومان حداقل 1 کیلو

پودر گرد نخل 500 گرمی

پودر گرد نخل 500 گرمی


قیمت ها به ازای هر بسته
600,000 تومان حداقل 3 بسته
650,000 تومان حداقل 1 بسته

پودر هل سبز

پودر هل سبز


قیمت ها به ازای هر کیلو
665,000 تومان حداقل 5 کیلو
675,000 تومان حداقل 3 کیلو
695,000 تومان حداقل 1 کیلو

سقز فراوری شده

سقز فراوری شده


قیمت ها به ازای هر کیلو
465,000 تومان حداقل 3 کیلو
475,000 تومان حداقل 1 کیلو

ریشه کندش سوریه

ریشه کندش سوریه


قیمت ها به ازای هر گرم
8,000 تومان حداقل 25 گرم

روغن کندش اصل 60 سی سی

روغن کندش اصل 60 سی سی


قیمت ها به ازای هر عدد
250,000 تومان حداقل 1 عدد

تخم شنبلیله هندی

تخم شنبلیله هندی


قیمت ها به ازای هر کیلو
45,000 تومان حداقل 25 کیلو
47,500 تومان حداقل 10 کیلو
50,000 تومان حداقل 5 کیلو
54,500 تومان حداقل 1 کیلو

قدومه شیرازی (قدامه)

قدومه شیرازی (قدامه)


قیمت ها به ازای هر کیلو
185,000 تومان حداقل 3 کیلو
195,000 تومان حداقل 1 کیلو

بذر بالنگو

بذر بالنگو


قیمت ها به ازای هر کیلو
265,000 تومان حداقل 25 کیلو
285,000 تومان حداقل 3 کیلو
295,000 تومان حداقل 1 کیلو

چهار تخم

چهار تخم


قیمت ها به ازای هر کیلو
225,000 تومان حداقل 5 کیلو
235,000 تومان حداقل 1 کیلو

دانه زنیان

دانه زنیان


قیمت ها به ازای هر کیلو
50,000 تومان حداقل 25 کیلو
53,000 تومان حداقل 10 کیلو
55,000 تومان حداقل 5 کیلو
59,000 تومان حداقل 1 کیلو

تخم خرفه

تخم خرفه


قیمت ها به ازای هر کیلو
129,000 تومان حداقل 25 کیلو
135,000 تومان حداقل 5 کیلو
145,000 تومان حداقل 1 کیلو

تخم کرفس

تخم کرفس


قیمت ها به ازای هر کیلو
90,000 تومان حداقل 5 کیلو
99,000 تومان حداقل 1 کیلو

جوش شیرین

جوش شیرین


قیمت ها به ازای هر کیلو
11,000 تومان حداقل 25 کیلو
12,000 تومان حداقل 10 کیلو
16,500 تومان حداقل 1 کیلو

پودر ژلاتین

پودر ژلاتین


قیمت ها به ازای هر کیلو
175,000 تومان حداقل 3 کیلو
195,000 تومان حداقل 1 کیلو

خلال بادام زمینی

خلال بادام زمینی


قیمت ها به ازای هر کیلو
94,500 تومان حداقل 10 کیلو
99,500 تومان حداقل 5 کیلو
115,000 تومان حداقل 1 کیلو

خلال بادام درختی

خلال بادام درختی


قیمت ها به ازای هر کیلو
273,000 تومان حداقل 10 کیلو
287,000 تومان حداقل 3 کیلو
313,000 تومان حداقل 1 کیلو

خلال پسته

خلال پسته


قیمت ها به ازای هر کیلو
871,500 تومان حداقل 5 کیلو
913,000 تومان حداقل 3 کیلو
996,000 تومان حداقل 1 کیلو

عناب

عناب


قیمت ها به ازای هر کیلو
42,500 تومان حداقل 5 کیلو
48,500 تومان حداقل 1 کیلو

آرد نخودچی

آرد نخودچی


قیمت ها به ازای هر کیلو
45,000 تومان حداقل 25 کیلو
51,500 تومان حداقل 10 کیلو
55,500 تومان حداقل 1 کیلو

پودر کاکائو S9 ترکیه (اس9)

پودر کاکائو S9 ترکیه (اس9)


قیمت ها به ازای هر کیلو
135,500 تومان حداقل 25 کیلو
143,500 تومان حداقل 10 کیلو
149,500 تومان حداقل 5 کیلو
156,500 تومان حداقل 1 کیلو

پودر کاکائو اندونزی

پودر کاکائو اندونزی


قیمت ها به ازای هر کیلو
110,000 تومان حداقل 25 کیلو
113,000 تومان حداقل 10 کیلو
117,000 تومان حداقل 5 کیلو
120,000 تومان حداقل 1 کیلو

چای ماسالا

چای ماسالا


قیمت ها به ازای هر کیلو
86,500 تومان حداقل 25 کیلو
92,500 تومان حداقل 10 کیلو
93,000 تومان حداقل 5 کیلو
105,500 تومان حداقل 1 کیلو

نمک دریا

نمک دریا


قیمت ها به ازای هر کیلو
4,500 تومان حداقل 20 کیلو
5,000 تومان حداقل 2 کیلو

نارگیل کاسه (قاب)

نارگیل کاسه (قاب)


قیمت ها به ازای هر کیلو
115,000 تومان حداقل 50 کیلو
121,000 تومان حداقل 5 کیلو
132,000 تومان حداقل 1 کیلو

پودر سدر

پودر سدر


قیمت ها به ازای هر کیلو
28,500 تومان حداقل 25 کیلو
35,500 تومان حداقل 10 کیلو
37,500 تومان حداقل 1 کیلو

مایه خمیر

مایه خمیر


قیمت ها به ازای هر کیلو
65,000 تومان حداقل 10 کیلو
69,500 تومان حداقل 5 کیلو
80,000 تومان حداقل 1 کیلو

بیکینگ پودر فله

بیکینگ پودر فله


قیمت ها به ازای هر کیلو
75,000 تومان حداقل 25 کیلو
79,000 تومان حداقل 5 کیلو
84,000 تومان حداقل 1 کیلو

سفید اب کف (اکسید روی)

سفید اب کف (اکسید روی)


قیمت ها به ازای هر کیلو
545,000 تومان حداقل 3 کیلو
560,000 تومان حداقل 1 کیلو

شکر سرخ

شکر سرخ


قیمت ها به ازای هر کیلو
40,000 تومان حداقل 10 کیلو
52,000 تومان حداقل 1 کیلو

صابون پیچ

صابون پیچ


قیمت ها به ازای هر کیلو
60,000 تومان حداقل 10 کیلو
65,000 تومان حداقل 1 کیلو

عود هفت شیر آفریقا

عود هفت شیر آفریقا


قیمت ها به ازای هر بسته
205,000 تومان حداقل 5 بسته
215,000 تومان حداقل 1 بسته

زاج سفید

زاج سفید


قیمت ها به ازای هر کیلو
11,000 تومان حداقل 10 کیلو
15,000 تومان حداقل 1 کیلو

پرسیاوشان خشک

پرسیاوشان خشک


قیمت ها به ازای هر کیلو
550,000 تومان حداقل 1 کیلو

خرنوب ترکیه

خرنوب ترکیه


قیمت ها به ازای هر کیلو
200,000 تومان حداقل 5 کیلو
210,000 تومان حداقل 1 کیلو

سه پستان ریز

سه پستان ریز


قیمت ها به ازای هر کیلو
100,000 تومان حداقل 5 کیلو
105,000 تومان حداقل 1 کیلو

هلیله سیاه

هلیله سیاه


قیمت ها به ازای هر کیلو
130,000 تومان حداقل 25 کیلو
145,000 تومان حداقل 5 کیلو
165,000 تومان حداقل 1 کیلو

هلیله زرد

هلیله زرد


قیمت ها به ازای هر کیلو
90,000 تومان حداقل 5 کیلو
95,000 تومان حداقل 1 کیلو

مرزنجوش یزدی

مرزنجوش یزدی


قیمت ها به ازای هر کیلو
225,000 تومان حداقل 3 کیلو
235,000 تومان حداقل 1 کیلو

قرص کمر

قرص کمر


قیمت ها به ازای هر کیلو
100,000 تومان حداقل 5 کیلو
105,000 تومان حداقل 1 کیلو

شیرخشت بسته بندی شده

شیرخشت بسته بندی شده


قیمت ها به ازای هر بسته
13,000 تومان حداقل 40 بسته
14,500 تومان حداقل 20 بسته
15,500 تومان حداقل 1 بسته

نفتالین

نفتالین


قیمت ها به ازای هر کیلو
145,000 تومان حداقل 1 کیلو

تباشیر

تباشیر


قیمت ها به ازای هر کیلو
195,000 تومان حداقل 1 کیلو

اویشن کوهی

اویشن کوهی


قیمت ها به ازای هر کیلو
185,000 تومان حداقل 5 کیلو
189,000 تومان حداقل 1 کیلو

نشاسته گل

نشاسته گل


قیمت ها به ازای هر کیلو
28,500 تومان حداقل 25 کیلو
35,500 تومان حداقل 10 کیلو
39,500 تومان حداقل 1 کیلو

پودر نشاسته گندم

پودر نشاسته گندم


قیمت ها به ازای هر کیلو
33,500 تومان حداقل 10 کیلو
38,500 تومان حداقل 1 کیلو

نشاسته ذرت

نشاسته ذرت


قیمت ها به ازای هر کیلو
29,000 تومان حداقل 25 کیلو
35,500 تومان حداقل 10 کیلو
39,500 تومان حداقل 1 کیلو

ثعلب بستنی

ثعلب بستنی


قیمت ها به ازای هر کیلو
95,000 تومان حداقل 1 کیلو

پوست هل سبز

پوست هل سبز


قیمت ها به ازای هر کیلو
365,000 تومان حداقل 5 کیلو
385,000 تومان حداقل 1 کیلو

پودر میخک

پودر میخک


قیمت ها به ازای هر کیلو
375,000 تومان حداقل 1 کیلو

پودر زیره سیاه

پودر زیره سیاه


قیمت ها به ازای هر کیلو
236,500 تومان حداقل 1 کیلو

فوفل

فوفل


قیمت ها به ازای هر کیلو
255,000 تومان حداقل 5 کیلو
265,000 تومان حداقل 1 کیلو

ادویه پلویی

ادویه پلویی


قیمت ها به ازای هر کیلو
125,000 تومان حداقل 5 کیلو
135,000 تومان حداقل 1 کیلو

ادویه پیتزا و لازانیا

ادویه پیتزا و لازانیا


قیمت ها به ازای هر کیلو
139,000 تومان حداقل 5 کیلو
146,000 تومان حداقل 1 کیلو

ادویه ترشی

ادویه ترشی


قیمت ها به ازای هر کیلو
90,000 تومان حداقل 5 کیلو
93,000 تومان حداقل 1 کیلو

ادویه تندوری

ادویه تندوری


قیمت ها به ازای هر کیلو
119,000 تومان حداقل 5 کیلو
125,000 تومان حداقل 1 کیلو

ادویه جوجه کباب

ادویه جوجه کباب


قیمت ها به ازای هر کیلو
152,500 تومان حداقل 5 کیلو
166,000 تومان حداقل 1 کیلو

ادویه سوسیس و کالباس

ادویه سوسیس و کالباس


قیمت ها به ازای هر کیلو
185,000 تومان حداقل 10 کیلو
195,000 تومان حداقل 5 کیلو
215,000 تومان حداقل 1 کیلو

ادویه گوشت

ادویه گوشت


قیمت ها به ازای هر کیلو
117,000 تومان حداقل 5 کیلو
127,000 تومان حداقل 1 کیلو

ادویه ماکارونی

ادویه ماکارونی


قیمت ها به ازای هر کیلو
115,000 تومان حداقل 5 کیلو
127,000 تومان حداقل 1 کیلو

ادویه کچاپ

ادویه کچاپ


قیمت ها به ازای هر کیلو
126,500 تومان حداقل 10 کیلو
132,500 تومان حداقل 3 کیلو
138,500 تومان حداقل 1 کیلو

زعفران یک مثقال عباس زاده

زعفران یک مثقال عباس زاده


قیمت ها به ازای هر عدد
186,500 تومان حداقل 25 عدد
199,000 تومان حداقل 10 عدد

زعفران نیم مثقال عباس زاده

زعفران نیم مثقال عباس زاده


قیمت ها به ازای هر عدد
96,500 تومان حداقل 50 عدد
103,000 تومان حداقل 25 عدد
112,000 تومان حداقل 10 عدد

زعفران دو گرم عباس زاده

زعفران دو گرم عباس زاده


قیمت ها به ازای هر عدد
83,500 تومان حداقل 50 عدد
89,000 تومان حداقل 25 عدد
97,000 تومان حداقل 10 عدد

زعفران یک گرم عباس زاده

زعفران یک گرم عباس زاده


قیمت ها به ازای هر عدد
46,500 تومان حداقل 50 عدد
48,500 تومان حداقل 25 عدد
52,000 تومان حداقل 10 عدد

زعفران نیم گرم عباس زاده

زعفران نیم گرم عباس زاده


قیمت ها به ازای هر عدد
25,000 تومان حداقل 50 عدد
27,500 تومان حداقل 25 عدد
29,500 تومان حداقل 10 عدد